اینستاگرام،دلنوشته

به درک!

اینقدر خسته هستم که دیگه حالشو ندارم توضیح بدم یا بحث کنم یا حتی از سوتفاهمات جلوگیری کنم…
هر کی ناراحت شد ازم هر کی گله کرد هر کی تیکه پروند …..
فقط نگاش میکنم و سکوت میکنم …
تو سرم حرفهای ناگفته ای مونده… ولی ببخیال..
بارها شده از ادمها دروغ شنیدم گاها فقط گوش کردم و گاهی هم که خیلی به ندرت پیش اومد بهش فهموندم باورش ندارم و یه بیخیال اخر حرفام اضافه کردم …..
خیلی وقته! حتی توضیحات و توجیهات ادمها هم قانعم نمیکنه و اصلا هم اهمیتی برام نداره که بخوام بهش فکر کنم ….
خیلی وقته حوصله خودمم ندارم چه برسه به بقیه
با همه بی حوصلگیهام اونی که موندنی باشه میمونه و اونی که رفتنیه یه کاسه اب میریزم پشت سرش بعد رفتنش…
خیلی وقته بعد هر اتفاق یه به درک میگم و خودمو خلاص میکنم ….
بیاین خودمون باشیم نه چیزی که دیگران میخوان !

از اینستاگرامم

استاندارد